HİZMET STANDARTLARI

BORSA ÜYELİK KAYDI (GERÇEK KİŞİLER İÇİN)

GEREKLİ BELGELER

1.             Ticaret sicil tasdiknamesi veya tescil ilanını içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya tasdikli örneği

2.             Noterlikçe onaylanmış imza sirküleri

3.             Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( T.C.Kimlik no’su ve Vergi Kimlik Numarası )

4.             Onaylı ikametgah belgesi

5.             4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğraf

6.             Vergi Levhası fotokopisi

7.             Gerçek kişi üye kayıt formu

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

MÜRACAAT TARİHİNİ TAKİP EDEN İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

HİZMETİN BEDELİ

5.DERECE KAYIT ÜCRETİ: 200 TL

BORSA ÜYELİK KAYDI (TÜZEL KİŞİLER İÇİN)

GEREKLİ BELGELER

1.             Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar siciline kayıt zorunluluğu olmayan üyeler hariç ticaret sicil tasdiknamesi veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya tasdikli bir örneği

2.             Tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri

3.             Tüzel kişi temsilcilerinin ve bütün ortakların onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( T.C.Kimlik no’su ve Vergi Kimlik Numarası )

4.             Tüzel kişi temsilcilerinin ve bütün ortakların onaylı ikametgah belgesi

5.             İmzaya yetkili şahısların 4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğrafı

6.             Vergi Levhası fotokopisi

7.             Tüzel kişi üye kayıt formu

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

MÜRACAAT TARİHİNİ TAKİP EDEN İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

HİZMET BEDELİ

1.DERECE KAYIT ÜCRETİ: 300 TL

2.DERECE KAYIT ÜCRETİ: 275 TL

3.DERECE KAYIT ÜCRETİ: 250 TL

4.DERECE KAYIT ÜCRETİ: 220 TL

BORSA KAYIT SURETİ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

10 DAKİKA

BORSA ÜYELİK KAYDI SİLME

GEREKLİ BELGELER

1.Ticari faaliyetinin sonra erdiğini gösteren, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış belge

2.Kaydının silinmesinin istenildiğine dair dilekçe

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Müracaat tarihini takip eden ilk yönetim kurulu toplantısı

BORSAYA TABİ MADDELERİN ALIM VE SATIMLARININ TESCİLLERİ

GEREKLİ BELGELER

1.    Müstahsil alımlarının tescili için müstahsil makbuzlarının asılları

2.    Müstahsil alımlarının tescili için müstahsil makbuzlarının dökümünü gösterir liste

3.    Satışların tescili için faturaların koçanı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

15 DAKİKA İLE 45 DAKİKA
(Tescil için gelen evrak adedine göre)

HİZMET BEDELİ

Tescil Ücreti Oranı %0,1 (binde bir)

Tescil Ücreti Tavanı    225 TL
Belge Bedeli Ücreti         50 TL
İhracat Tescil Ücreti    275 TL

YERLİ MALI BELGESİ

GEREKLİ BELGELER

1.    Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler Ek-1
2.    Taahhütname Ek-2
3.    Sanayi Sicil Belgesi sureti.
4.    İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
5.    Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
6.    Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
7.    Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
8.    Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
9.    Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

10 Gün

HİZMET BEDELİ

Belge Bedeli Ücreti        80 TL

ZEYTİNYAĞI ANALİZLERİ

GEREKLİ NUMUNE

En az 50 ml zeytinyağı numunesi

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

15 dakika ile 2 saat
(İstenilen Analiz Çeşidine Göre)

HİZMET BEDELİ

Trilinolein Analizi                50 TL
Serbest Yağ Asitliği Analizi     5 TL
Peroksit Analizi                30 TL
UV’de Özgül Abs. Analizi        30 TL

2017 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

1.DERECE

TL 300

KAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT: 300 TL

2.DERECE

TL 275

KAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT: 275 TL

3.DERECE

TL 250

KAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT: 250 TL

4.DERECE

TL 220

KAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT: 220 TL

5.DERECE

TL 200

KAYIT ÜCRETİYILLIK AİDAT: 200 TL

LABORATUVAR ANALİZ ÜCRET TARİFESİ

TRİLİNOLEİN

TL 50

ANALİZ ÜCRETİ

PEROKSİT

TL 30

ANALİZ ÜCRETİ

SERBEST YAĞ ASİTLİĞİ

TL 5

ANALİZ ÜCRETİ

UV’DE ÖZGÜL ABSORBANS

TL 30

ANALİZ ÜCRETİ