Metroloji ve Standart İşleri ile ilgili Diğer İşler

T.C. Balıkesir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda İlimizde ölçü ve tartı aletlerinin her türlü denetimleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne istinaden T.C. Balıkesir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında, gerek yeni düzenlemeler gerekse periyodik muayene müracaat dönemi olması nedeniyle aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak, Ölçü ve Tartı Aleti kullanıcılarının bilgisine sunulmasında fayda olacağı düşünülmüştür.

1-İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır;

a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan tartı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri,
c) Elektrik sayaçları,
d) Su sayaçları,
e) Gaz sayaçları
f) Lpg sayaçları,
g) Akaryakıt sayaçları,

2-Yetkili muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır,

a) Otomatik tartı aletleri
b) I ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri
c) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III. ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
d) Taksimetreler,
e) Egzos emisyon ölçme cihazları,
f) Takoğraflar,

3-Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve tartı aletleri şunlardır.
a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
* Masa terazileri,
* Asma teraziler,
* Tek kollu kantarlar,
* İbreli teraziler,

Bu durumda; Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir.

Tartı aletlerinin ve akaryakıt, lpg sayaçlarının periyodik muayene süresi (2) İki yıl, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının ise (10) on yıldır.

Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damga yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının 1. gününden Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrağın muayenenin yapılacağı “yetkili kurumdaki kayıt tarihi” esas alınır.

Ölçü ve tartı aleti kullanıcıları tarafından muayene için; ölçü ve tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı, ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık İnternet sitesinde yayımlanan ölçü ve tartı aleti başvuru formuyla; yukarıda 1. maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri için İl Müdürlüğümüze, 2. maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yetkili muayene servislerine, 3. maddede belirtilen ölçü ve tartı aletleri için Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilir.

Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belgenin alınmasını, söz konusu belgenin ölçü ve tartı aletinin muayene ve damgası yapılana kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

İl Müdürlükleri ve Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damgalama ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırılır, yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır.Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

Yukarıda bahsedilen ölçü ve tartı aletlerinin anılan kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık talimatları doğrultusunda Bakanlık Merkez teşkilatı, İl Müdürlükleri ve Grup Merkezi Belediye ölçüler ve Ayar Memurlukları tarafından ani muayene ve denetimler yapılır. Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memuru periyodik muayene yetkisinde olan ölçü ve tartı aletlerini, Bakanlık Merkez Teşkilatı il müdürlükleri ise tüm ölçü ve tartı aletlerinin ani muayene ve denetimlerini yapmakla yetkilidir.

Yukarıda bahsedilen ölçü ve tartı aletlerini kullanan gerek resmi gerek tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcılar kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesi için süresinde, ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiiini işledikleri” tespit edilenlere her bir ölçü veya tartı aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 2019 yılı için geçerli olan 2.600,00 TL (İkibinaltıyüzlira) idari para cezası uygulanır.

Bunları da Okuyabilirsiniz